Bedrijfsbeleid

De directie heeft programma’s om de doelen te bereiken, de taken concreet te maken, en uitgangspunten schriftelijk vastgelegd in de directiebeoordeling.

Jaarlijks wordt tijdens de directiebeoordeling het langetermijnbeleid geëvalueerd en aangepast en worden doel-en taakstellingen geëvalueerd, opnieuw vastgesteld, en worden programma’s zo nodig bijgesteld.

Het K.A.M. systeem wordt dan door de directie beoordeeld en de resultaten geregistreerd, zodat het systeem indien noodzakelijk kan worden bijgesteld.

Alle medewerkers worden over beleid geïnformeerd middels toolboxen, instructies, voorlichting, publicatie en persoonlijke correspondentie.

Er wordt gestreefd naar een optimale benutting van vakmanschap en inventiviteit van alle medewerkers.

Een bedrijf valt of staat met goed en gemotiveerd personeel. Gemotiveerd personeel veronderstelt betrokkenheid bij het bedrijf, het beperkt risico’s en onveilige situaties door dat men zich bewust is van de noodzaak voor het  werken onder veilige omstandigheden.

De organisatie blijft er naar streven het kwaliteits- en milieumanagementsysteem en het VGM beheerssysteem daar waar mogelijk continu te verbeteren, te onderhouden en zo simpel mogelijk te houden.

De organisatie streeft er naar om met de klanten gemaakte afspraken gestand te doen. Het effectueren van de meest fraaie procedures is zinloos indien dat niet leidt tot tevreden klanten. Tevreden klanten zijn er slechts als er wordt voldaan aan de gemaakte afspraken, wat veronderstelt dat de afspraken duidelijk en eenduidig moeten zijn.

De K.A.M. Coördinator is door de directie als directievertegenwoordiger, V&G coördinator en preventie-medewerker aangesteld, en heeft bevoegdheden om de gestelde eisen, vastgelegd in de directiebeoordeling en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsook richtlijnen, normen te implementeren en op peil te houden.

Alle medewerkers hebben een functieomschrijving met omschreven taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De directie stelt voldoende middelen en geschoold personeel ter beschikking om het bovenstaande te realiseren.

Kwaliteits-, arbo – en milieubeleid

Belangrijke uitgangspunten om deze doelstelling te realiseren zijn onder meer:

  • Marktbenadering
    Het ondernemingsbeleid kenmerkt zich door een uitgesproken klantgericht denken en handelen. Wij streven naar langdurige relaties met onze opdrachtgevers, vastgelegd in langlopende, geïntegreerde contracten. Voorwaarden hiervoor zijn een hoog kwaliteitsniveau en veilige en (milieu)verantwoorde werkmethoden, gekoppeld aan een optimale prijs-/ prestatieverhouding.
  • Bedrijfseconomisch uitgangspunt
    De organisatie wil een zelfstandig werkende en financieel gezonde onderneming blijven. Continuïteit is een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Hierdoor kunnen wij optimale zekerheid bieden, zowel aan onze opdrachtgevers als aan onze medewerkers.
  • Management en medewerkers
    Wij geloven in gemotiveerde en actief betrokken medewerkers. Het management gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de individuele medewerk(st)er; leiding wordt gegeven op basis van geformuleerde doel- en taakstellingen en daartoe opgestelde programma’s. Naast een zorgvuldige werving en selectie vormen (branchegerichte) opleiding en training een belangrijk onderdeel van ons beleid.

Het kwaliteits- arbo – en milieubeleid vormt een integraal onderdeel van ons totale bedrijfsbeleid. Wij hechten zeer veel waarde aan permanente kwaliteit van de geleverde werkzaamheden en diensten in evenredigheid met het veilig en verantwoord werken. Vandaar dat voor nu en de komende jaren een nadrukkelijk kwaliteits-, arbeidsomstandigheden- en milieubeleid is geformuleerd.

Deze beleidskaders zullen op basis van gelijkwaardigheid worden afgewogen met financieel, economisch en technisch beleid.

Ons beleid is erop gericht om persoonlijk letsel, materiële en milieuschade te voorkomen. Dit aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van in ons bedrijf voorkomende gevaren en risico’s waarbij te allen tijde wordt voldaan aan vigerende wetten en normen, terwijl ook de stand der techniek, gezondheid- of milieukunde aanleiding kunnen zijn om ons kwaliteits-, arbo – en milieubeleid bij te stellen.

Verliezen door afwijkingen, (bijna)ongevallen en milieu-incidenten kunnen worden beperkt en beheerst door goed management en actieve betrokkenheid van allen, dus leidinggevenden en overige werknemers tezamen.

Realisatie door Zeker Zichtbaar