Triple P-benadering

People Planet Profit

Maas heeft een groot aantal disciplines in huis en richt zich op het behalen van voldoende rendement ten aanzien van de triple-P-benadering (People, Planet, Profit). Het beleid binnen Maas ten aanzien van VGWM gaat in op de factoren People, Planet en Profit en de manier waarop Maas hieraan invulling geeft.

People
Vanuit het People oogpunt is het VGWM beleid erop gericht om persoonlijk letsel, aantasting van de gezondheid te voorkomen. Dit alles in respect tot de wettelijke eisen, bepalingen, normen stand der techniek en gezondheidsvoorschriften. De directie van Maas stelt zichzelf en haar werknemers bij de uitvoering dan ook ten doel zorg te dragen voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van haar eigen werknemers en die van derden. Het management wordt bovendien verplicht om veiligheid in alle fases van de bedrijfsvoering te beoordelen, identificeren, vast te leggen en toe te passen.

Planet
Oog hebben voor de omgeving betekent voor Maas zowel rekening houden met de impact van de eigen activiteiten als rekening houden met de wens van opdrachtgevers om hun projecten op een duurzame manier uit te voeren of vorm te geven. Doelstellingen waarop Maas zich in dit kader richt, zijn:

  • Minder CO2-uitstoot en energieverbruik;
  • Minder afval en betere afvalscheiding;
  • Verminderen van het grondstofgebruik en meer gebruik maken van duurzame materialen.

Profit
Het jaarlijks behalen van een Profit is belangrijk voor de continuïteit van Maas aangezien financiële middelen noodzakelijk zijn voor een verbeterende organisatie. Profit is daarmee een belangrijke pijler onder het VGWM beleid van Maas. De directie streeft er dan ook naar de financiële gezondheid van de organisatie te handhaven zodat de continuïteit van Maas is gewaarborgd. Het beschikbaar stellen van financiële middelen met betrekking tot het realiseren van doelstellingen staat centraal in het beleid.

Realisatie door Zeker Zichtbaar